ماشین کوبش دیرگداز

1.ماشین کوبش دیرگداز برای کف:این ماشین برای کوبیدن مواد دیرگداز برای کوره القایی بدون هسته استفاده می­شود. قطر میز کوبیدن باید 10 سانتی متر کمتر از قطر هسته القایی باشد. نیرو به صورت همگن به تمام کف پخش می­شود. 2.ماشین کوبیدن دیرگداز بازودار:این ماشین برای عمل کوبیدن مواد دیرگداز برای کوره بدون هسته استفاده می­شود. کوره ها با ظرفیت های مختلف، می‌توانند با یک ماشین با قطر قابل تنظیم استفاده شوند. کوره آزمایشی: 1)کوره الکتریکی آزمایشی با دمای کاربرد 1100 درجه سانتیگراد. 2) 4 لیتر ظرفیت پایتل